Träd

Träd är viktiga gröna element i staden. Om de ska bli stora, leva länge och vara friska måste trädens krav tillgodoses. 

God syre och vattentillgång är avgörande för detta. Det är extra viktigt att tänka på om träd står i gatumiljö där de utsätts för stora påfrestningar i form av grävningar, salt, föroreningar, vattenbrist och mekaniska skador.

Träden måste få ta plats, både över och under mark. Anledningar till detta är många:

  • Träden ska kunna etablera sig, ha möjlighet till god tillväxt och bli långlivade.
  • Träden ska kunna bli det arkitektoniska element som var tänkt.
  • Träd ska upplevas som ett positivt inslag i stadmiljön och inte orsaka skador eller olägenheter.
  • Krav på fri sikt och fri höjd i trafiken måste kunna uppnås.
  • Grenar får inte täcka belysning, skyltar, trafiksignaler med mera.
  • Risken för skador i beläggningar orsakade av rötter, vilket kan bli en snubbelrisk minskar.
  • Risken för att rötter tränger in i ledningar och brunnar minskar.
  • Risken för skadade trädrötter vid ledningsschakt minskar.

Krav

Läs det här först:

Hela växtbädden ska beskrivas i projekteringshandlingen. I Helsingborgs AMA-mall finns vissa tillägg till beskrivningarna i AMA.

Vid projekteringen ska hänsyn tas till ledningar och kablars läge. Kontakta respektive ledningsägare inför projektering, se avsnittet Projektering samt dokumentet Träd i gatumiljö.

Små träd ska ha tillgång till 5-7 m³ jordvolym, mellanstora träd 7-15 m³ och stora träd 15-20 m³ jordvolym. Om skelettjord används ska minsta volym för små träd vara 15 m³, mellanstora träd 22 m³ och för stora träd 45 m³.

Om det inte går att tillgodose minsta jordvolym måste tekniska lösningar som skelettjord användas. Ett alternativ är att göra en kanal av skelettjord eller lägga rör med växtjord som går från trädets växtbädd till närliggande grönyta.

Om träd står i hårdgjord yta ska den öppna ytan runt trädet vara så stor som möjligt, minst 1,5 x 1,5 meter. Se typritning för trädgrop med trädstöd.

Trädets stam och rotzon ska skyddas i byggskedet, se Helsingborgs stads AMA-mall. Det gäller både upplag, parkering och transporter. Stamskador förkortar trädets livslängd och rötangrepp kan på sikt leda till riskfyllda träd.

Riktlinjer

Sträva efter att binda samman träds växbädd så att den blir sammanhållen.

Minsta kvalitet för träd i park och gatumiljö bör vara storlek 20-25 centimeter.  Träd bör helst vara depåodlade.

Om träd placeras i gräsytor bör de inte ha gräs ända in till stammen, framförallt inte under etableringstiden. Stammen skadas lätt av skötselmaskiner, som till exempel gräsklippare. Dessutom konkurrerar gräs kraftig om vatten och näring.

Under träd ska det helst vara en öppen yta. Undervegetation är ett bra sätt att säkerställa en god markstruktur, infiltration av vatten och kontinuerlig tillförsel av organiskt material. I stadsmiljö kan grus läggas. Se Typritning trädgrop med trädstöd.

Generellt bör planteringsavståndet mellan träd vara sådant att inte trädkronorna växer in i varandra. Tätare planteringar kan dock förekomma som ett gestaltningsinslag.

Formklippta träd bör undvikas med tanke på höga driftkostnader. Det kan dock vara motiverat som ett gestaltningsinslag.  Då är det viktigt att precisera kronans framtida bredd, höjd och form.

Arter som ger klibbig honungsdagg eller som får bär eller frukt, bör undvikas vid bil- och cykelparkeringar, gång- och cykelbanor, sittplatser, och liknande platser där detta kan bli ett problem. Exempel på arter är lind, hästkastanj, prydnadapel, fruktbärande träd, samt buskar som ger bär som aronia och häggmispel.