Perenner

Perennplanteringar ska fungera som ett smycke i anläggningen. De bör användas i begränsad omfattning, eftersom de kräver mycket skötsel och underhåll.

Krav

Läs det här först:

Perennplanteringar ska placeras på platser där de inte riskerar att bli trampade på. Ett bra alternativ är att de placeras i upphöjd växtbädd. Om det finns risk för tramp, eller om de placeras på en plats där hundar vistas, ska det finnas ett lågt skyddande staket. Det finns exempel i avsnittet Typritningar.

Välj perenner som är robusta och långlivade och arter som inte måste föryngras eller delas regelbundet. Det är viktigt att anpassa artvalet till rådande ståndortsförhållanden.

Perenner ska ha en dränerande växtbädd. Jorden ska vara lucker och innehålla organiskt material i form av kompost för att ge möjlighet till en god etablering av växterna. Växtjorden ska vara fri från rotogräs.

Perennplanteringar ska alltid vara marktäckande, för att minimera ogräsväxt. En perenn ska därför vara minst 30 centimeter hög (busken, inte ax och blommor).

Perenner ska planteras i sammanhängande grupper eller på andra sätt som gör perennerna lätta att identifiera, som till exempel solitärer.

Riktlinjer

Tvååriga växter bör undvikas i perennplanteringar. Om de används måste det finnas en beskrivning där det framgår var de får finnas och i vilken omfattning, för att undvika att de på sikt dominerar rabatten.