Gräsytor

Gräsytor fungerar som ett grönt golv i våra parker och anläggningar och uppskattas mycket för rekreation som picknick, bollspel och umgänge. Gräsytorna ska upplevas välskötta och för att uppnå detta ställer vi vissa krav.

Krav

Läs det här först:

Gräsytor ska vara sammanhängande utan smala passager eller kilar.

Gräsytor som ska klippas får inte ha större lutning än 1:4. Långgräsytor som ska slåttras får inte ha större lutning än 1:3.

Det ska vara minst 2 meters bredd mellan hinder på en gräsyta. Hörn bör ha en radie på minst 3 meter.

Gräsklippare måste kunna komma åt alla gräsytorna. Om kantsten måste köras över för att nå ytan ska denna sänkas till 40 millimeters höjd på minst 3 meters bredd.

Gräslister utmed vägar och gång- och cykelvägar ska vara minst 1,5 meter breda. Om ytan är lång och sammanhängande kan den vara 1 meter bred.

Vid alla upphöjda ytor ska det finnas möjlighet att komma in med skötselfordon, till exempel genom sänkt kantsten eller ramp.

Om vägslänten besås med gräs ska det ske med sprutsådd och helst direkt på mineraljord (alv).

Riktlinjer

Ytor mindre än 250 kvadratmeter bör undvikas.

Tänk på människors rörelsemönster när gräsytor planeras, så att det inte uppstår stort slitage på en begränsad yta.

Sträva efter att ha så få hinder som möjligt i en gräsyta. Exempel på det är belysningsstolpar, papperskorgar men även träd i gräsytor. Träd placeras med fördel i planteringsytor och utrustning i hårdgjorda ytor.