Inledning

Här får du övergripande och allmän information om Teknisk handbok och det som gäller vid beslut, planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Helsingborgs stad.

Parkarbetare som arbetar i Rosenträdgården i Helsingborg. (foto: Beatrice Stiernstedt)

Så använder du Teknisk handbok

Handboken ska användas som vägledning och stöd vid planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Helsingborgs stad.

Syftet med Teknisk handbok är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt och ekonomiskt med stadens utemiljö. Teknisk handbok är ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningar.

Innehåll och användning

I Teknisk handbok har vi samlat beskrivningar, typritningar, krav, riktlinjer, program med mera som är specifika för Helsingborgs stad.

Teknisk handbok ska användas internt inom stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) och externt av konsulter, andra förvaltningar eller bolag som utför uppdrag på allmän platsmark åt stadsbyggnadsförvaltningen.

Alla projekt som utförs av, eller på uppdrag av, stadsbyggnadsförvaltningen ska följa branschgemensamma tekniska anvisningar samt Teknisk handbok.

Du får inte hänvisa till Teknisk handbok i projekterade handlingar. Alla uppgifter ska finnas med i underlaget. Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera detta med beställaren. Detta gäller också om du finner motstridiga uppgifter mellan stadens dokument och branschgemensamma anvisningar. Vid ombyggnation måste anpassning ske till befintliga förhållanden.

Alla sidor är uppbyggda med samma struktur. Den inleds med allmänna krav och riktlinjer som gäller för alla underflikar. Under varje flik finner du sedan information, krav och riktlinjer som är specifika för det som beskrivs.

Utveckling och revidering

Vi reviderar Teknisk handbok ungefär en gång om året. När den senaste revideringen är gjord ser du bland annat i den blå sidfoten i sidan. Förutom den samlade revideringen av innehållet i handboken gör vi mindre uppdateringar vid behov.

Kontakta oss gärna på tekniskhandbok@helsingborg.se om du har synpunkter på hur handboken kan bli bättre.