Allmän information inför projektering

Här har vi samlat information som du behöver ta hänsyn till inför projektering av projekt på allmän platsmark i Helsingborg. Syftet är att de ska hjälpa dig att upprätta de handlingar som behövs.

Krav och riktlinjer i teknisk handbok

Alla projekt som utförs av, eller på uppdrag av, stadsbyggnadsförvaltningen ska följa branschgemensamma tekniska anvisningar samt Teknisk handbok.

Du får inte hänvisa till Teknisk handbok i projekterade handlingar. Alla uppgifter ska finnas med i underlaget. Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera detta med beställaren. Detta gäller också om du finner motstridiga uppgifter mellan stadens dokument och branschgemensamma anvisningar. Vid ombyggnation måste anpassning ske till befintliga förhållanden.

Primärkarta

Beställa primärkarta som underlag för projektering genom att skicka e-post till kartomat@helsingborg.se.

Höjd- och koordinatsystem

Det referenssystem du ska använda vid alla projekteringar för Helsingborgs stad är:

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Se även information under ”Ritteknik”.

Kablar och ledningar

Projektören ska kontakta samtliga kabel- och ledningsägare för redovisning av befintliga ledningar. Många ledningsägare är anslutna till webbtjänsten ledningskollen.se.

Projektören ska beställa redovisning av VA-ledningar för Helsingborgs stad av NSVA genom att skicka e-post till ledningskarta@nsva.se.

Om det finns behov av utsättning av kommunala vatten- och avloppsledningar beställs detta via vår e-tjänst VA-utsättning. Du kan också beställa VA-utsättning genom att skicka e-post till kartomat@helsingborg.se.

Om du ska projektera ledningar, tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande och detaljplaner de som är under arbete.

Detaljplaner

Tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande planer och detaljplaner som är under arbete.

Räddningsvägar

Projektören ska kontakta räddningstjänsten för kontroll av behov av brandvägar och uppställningsplatser. Ta kontakt med räddningstjänsten Skåne Nordväst i tidigt skede.

Remisshantering

Projektören ska skicka ritningar som visar omfattningen av utbyggnaden på remiss till ledningsdragande verk, räddningstjänsten och övriga berörda parter. Det gör du i samråd med Helsingborgs stads projektledare.

Typritningar

Typritningar finns samlade under ”Typritningar”.

Tillstånd att gräva på allmän mark

För att säkerställa att grävning och återställning utförs på rätt sätt har Helsingborgs stad tagit fram riktlinjer för alla grävningsarbeten som utförs på stadens mark. För att få lov att gräva krävs att ledningsägaren har ett gällande markavtal med staden. För information och ansökan om grävningstillstånd, se information på helsingborg.se.