Allmänna krav och riktlinjer för konstbyggnader och toaletter

Till konstbyggnader räknas byggnad eller anläggning av typen bro, bil- och GC-tunnel, trappor och stödmurar i anslutning till dessa, bullerskydd samt kajer. I det här avsnittet behandlar vi även toaletter, fontäner och fristående trappor och murar.

Klotterskydd och målning av betong

Helsingborgs stad arbetar aktivt för att minska klotter i stadens utemiljö. Här beskriver vi hur betongytor ska behandlas för att klotter ska kunna tas bort lätt men även hur färgsättning av betongytor ska utföras.

När broar, tunnlar, stödmurar, bullerskydd och trappor byggs är det viktigt att betongytorna behandlas med klotterskydd så att klottersanering underlättas.

Att färgsätta en betongyta på en konstruktion kan vara positivt. Betongytor kan målas, men då är det viktigt att använda färg som andas. Används annan färg finns risk för att fukt tränger in i konstruktionen, vilket påverkar dess livslängd negativt.

Om du vill ha ett pigmenterat klotterskydd finns det i en ljusgrå kulör. Om betongen inte ska målas är det bra att använda pigmenterat klotterskydd eftersom resultatet vid klottersanering då blir mycket bättre.

Tänk på att en ofärgad betongyta är både lättare och mindre kostsam att återställa vid klottersanering än målade ytor. Pigmenterade klotterskydd kostar mer och det måste saneras bort totalt innan ytan återställs med nytt pigmenterat klotterskydd. Det pigmenterade klotterskyddet kan inte målas över med nytt pigmenterat klotterskydd.

Vid projektering av alla typer av konstbyggnader ska drift- och underhållsinstruktioner tas fram. Detta gäller samtliga broar, toaletter, hissar, cykelgarage, fontäner, tunnlar, kajer med mera.

Krav

Läs det här först:

Vid planering och projektering av konstbyggnader och toaletter ska följande Helsingborgsspecifika dokument användas:

Alla betongytor som inte beträds av trafik ska klotterskyddas. Det gäller alla större betongytor inom staden som broar, gång-och cykeltunnlar, stödmurar och trappor i anslutning till dessa. Även bullerplank, fristående murar och trappor, vagnstycken till trappor och fundament för till exempel permanenta konstverk ska klotterskyddas. Beslut om vilka delar som ska klotterskyddas stäms av med klotteransvarig på avdelningen för drift och underhåll på stadsbyggnadsförvaltningen.

Om betongytor målas måste färg som andas användas. Flera lager färg får inte appliceras eftersom färgens funktion att andas då upphör.

Betongytor som målas ska klotterskyddas med opigmenterat klotterskydd.

Om man väljer att blästra bort gammal färg, smuts och klotterrester till rå betongyta, skall alltid skyddsimpregnering appliceras enligt AMA-kod LF. Detta för att undvika att vatten tränger in vid klottersanering. Skyddsimpregnering ska alltid göras enligt tillverkarens anvisning.

Riktlinjer

Om klotterskydd ska appliceras kan med fördel stadsbyggnadsförvaltningens upphandlade entreprenör användas.