Buskar och häckar

Buskar och häckar är ett viktigt inslag i våra gröna miljöer. De ger oss både blomning, bär och vackra höstfärger samtidigt som det gynnar djurlivet. Det är dock är viktigt att ha kunskap om buskars och häckars slutliga storlek så att de inte inkräktar på de ytor där människor ska vistas.

Buskar måste etablera sig och täcka marken snabbt. Plantskolornas rekommendation om planteringsavstånd bör följas.  Placeras de för glest täcker de inte marken och tillväxten av ogräs blir stor.

Krav

Läs det här först:

Buskar ska inte placeras för nära gångar, parkeringsytor, sittplatser och liknande platser. Minsta avstånd att plantera dem från kant är halva buskens slutstorlek, annars inkräktar de på gång och sittplats.

Planteringar ska vara marktäckande. För att uppnå detta krävs att växten är minst 30 centimeter hög. Förutom att skapa vackra planteringar är syftet att minska ogräs.

Häckars tänkta slutliga höjd ska anges.

Om buskar och häckar med taggigt växtmaterial används måste hela ytan vara möjlig att sköta från utsidan, helst från båda sidorna.

Riktlinjer

Klippta häckar bör användas sparsamt eftersom de innebär höga driftkostnader. För att kunna sköta häcken måste det finnas en yta på båda sidorna om häcken som är stadens mark. Höga häckar bör undvikas av arbetsmiljöskäl.

Undvik att placera häckar vid bil- eller cykelparkeringsplatser samt intill vägar. Det medför att trafik behöver stängas av, och cyklar samt bilar kan behöva flyttas när häcken ska skötas om.

Mellan planteringsyta och gång- och cykelvägar är det lämpligt med en remsa klippt gräs för att undvika att vegetationen växer ut och hindrar framkomlighet för trafikanter.

Klängväxter som marktäckare ska undvikas i stadsmiljö då de ofta blir nedtrampade och kan vara svåra att etablera. Om du ändå vill använda klängväxter som marktäckare krävs upphöjda växtbäddar med mycket hög skötsel eller att de placeras på en plats där de inte riskerar att bli trampade på.