Tillstånd och dispenser

Inför planering, projektering eller arbete på stadens mark måste du kontrollera om det krävs några tillstånd eller dispenser. Det här gäller både områden i staden och på landsbygden, där det kan handla om att skydda naturområden. 

Innan en förvaltning, ett företag eller en enskild person tar allmän platsmark i anspråk krävs tillstånd från stadsbyggnadsförvaltningen. Du kan behöva söka dispens för åtgärder i naturområden eller i närheten av stränder.