Allmänna krav och riktlinjer för dagvatten

Dagvattensystem ska dimensioneras och utformas i samråd med Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) och stadsbyggnadsförvaltningen. För ansvar och samverkan mellan staden och NSVA, se Dagvattenplan Helsingborgs stad.

Krav

Läs det här först:

När du dimensionerar och utformar ett dagvattensystem ska du använda:

Läs gärna även SVU:s rapport Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten (pdf, 8,7 MB).

Vid projektering av alla typer av nya tekniska lösningar, installationer, byggnadskonstruktioner samt de ytbeläggningar eller material som är nya i staden ska drift- och underhållsinstruktioner tas fram. Detta gäller för samtliga underjordiska dagvattenanläggningar eller där pumpar, filter med mera ingår.