Allmänna krav och riktlinjer för gaturummet

När gator och vägar ska planeras, projekteras och byggas ska du ta hänsyn till många aspekter. Gatan ska till exempel upplevas som framkomlig, trygg och säker oavsett vilken typ av trafikant som ska använda den. Den ska dessutom klara hård belastning och vara långsiktigt hållbar.

Redan vid planeringen måste bland annat trafiksäkerhet och framtida drift och underhåll beaktas. Vid gestaltning och projektering måste du ta hänsyn till ledningar under mark, belysning, skyltar, träd och andra element som finns i gaturummet.

Krav

Läs det här först:

Vid planering och projektering av gaturummet ska följande Helsingborgsspecifika dokument användas:

Det är respektive projektörs ansvar att dimensionera överbyggnaden. En dimensionering ska göras oavsett om det handlar om nybyggnad eller ombyggnad.

Vid projektering ska befintliga och nya ledningar beaktas. Se information under avsnittet Tillstånd och dispenser.

På en gång- och cykelbana ska fri höjd vara minst 2,5 meter, på en vägbana minst 4,6 meter.

Beakta kravet på fri sikt i gatukorsningar. För biltrafik ska det vara fri sikttriangel på 10 meter. Vid gång- och cykelväg ska det vara minst 5 meter fri sikt i korsningar, men sträva efter 10 meters sikttriangel. Se även information på helsingborg.se.

Allt arbete i vägmiljö innebär en arbetsmiljörisk. Vid planering och projektering måste du, enligt arbetsmiljölagen 3 kapitlet § 7, ta hänsyn till detta. Regelverket avser både vid byggnation och framtida drift och underhåll.

Vid projektering av alla typer av nya tekniska lösningar, installationer, byggnadskonstruktioner samt de ytbeläggningar eller material som är nya i staden ska drift- och underhållsinstruktioner tas fram.

Riktlinjer

Sträva efter att skapa enhetliga ytor, det vill säga att använda samma material och med samma tjocklek. I gatumiljö är det extra viktigt eftersom skarvar och materialblandning skapar svaga punkter. Detta kan leda till skador i ytskikten, med försvårad framkomlighet och ökat underhållsbehov som följd.

Ytor som inte kan skötas maskinellt från fordon bör inte placeras i eller intill väg. Exempel är mindre gräs- och vegetationsytor i refuger, rondeller eller planteringar intill gator.

På svårskötta ytor och större stensatta ytor som sopas regelbundet kan ett alternativt fogmaterial vara krossad betong, en blandning med krossad betong eller ett annat material som skapar täta fogar. Exempel är runt bänkar, cykelställ, skyltar, i refuger med mera.

Ett bra beläggningsalternativ för svårskötta ytor som refuger kan vara en Y1-yta, det vill säga en asfaltsyta som är förseglad med sten.

Som stöd för dimensionering har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på överbyggnader.