Naturytor och naturlika planteringar

I Helsingborg har vi många naturytor och skogsområden. Men också större naturlika planteringar i bostadsnära lägen som kan betecknas som naturytor eller som kan utvecklas till detta.

När naturytor anläggs ska en variation i täthet eftersträvas så att solitärträd, grupper och mindre luckor skapas på sikt.

Generellt ska arter som hör hemma i det skånska landskapet gynnas, till exempel:

 • Ädellövträd
 • Sälg
 • Asp
 • Hassel
 • Hagtorn
 • Al (i fuktig biotop)
 • Nyponros (R dumalis, canina)
 • Skogskornell
 • Kaprifol
 • Måbär
 • Skogstry
 • Skogsolvon

Ängsytor är ekologiskt intressanta. De skapar mångfald, har en historisk aspekt, upplevs vackra och är uppskattade när de blommar. Förr bildades ängar på betade eller slåttrade, magra marker. Att försöka återskapa detta i en urban miljö med lerhaltig jord är mycket svårt och det tar många år innan ängen är etablerad. Om en äng ska anläggas är näringsfattig jord ett krav.

Tänk på att ängsytorna slås på sensommaren och därför inte fungerar som aktivitetsytor. Ängsytor sköts extensivt och kan med fördel anläggas i närheten av brynzonen i natur eller naturlika planteringar, på platser där få personer beräknas vistas.

Pojke på äng med vallmo och blåklint (foto: Johanna Enochsson)

Krav

Läs det här först:

Om planteringen ligger i eller invid naturmark eller i ett stråk som leder till naturmark  ska inhemska arter användas, helst med lokalt ursprung (proveniens).

Prioritera inhemska blommande och bärande buskar och träd för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vid plantering ska framförallt barrotade plantor användas.

För att maskiner ska kunna ta sig fram får släntlutning får inte överskrida 1:3.

För att minimera ogräsupplag ska ytan harvas några gånger innan plantering.

Planteringen måste hägnas in för att undvika viltskador, framför allt gnagskador av kanin, se Helsingborg stads AMA-mall. Helst ska detta stängsel finnas kvar i 5 år då växten först då har tillräckligt motståndskraftig bark mot till exempel gnagning.

Ängsytor ska endast anläggas på mineraljord och/eller på sandrik, näringsfattig jord. Uppstickande stenar och stubbar över 5 centimeter får inte förekomma. Vid anläggning av äng ska du diskutera masshantering med beställaren.

Ängsytor ska vara anpassade för maskinell skötsel och därför vara lätt att komma åt och vara sammanhängande.

Ogräsduk får inte användas i naturmiljöer.

Riktlinjer

Naturytor bör anläggs på sensommaren eller tidig höst eftersom vegetationen etablerar sig bäst då. Växterna hinner rota sig och risken för uttorkning är mindre.

Vid större plantering i rader, försök att undvika att raderna blir ögoninfallande. Ett sätt att undvika detta är att låta raderna svänga svagt eller att inte plantera i rätvinkliga rader mot gångstigar.

I skog bör plantavståndet vara 1,5 meter och radavståndet 1,5 meter. I bostadsnära miljöer kan detta, efter samråd med Helsingborgs stads beställare, dras ner till 1 meter.

Ogräsduk kan användas vid större sammanhängande planteringar i vägmiljö, efter samråd med Helsingborgs stads beställare.

För att skapa ett snabbt intryck av äng bör 100 procent ängsfröblandning användas, helst av lokal proveniens. Ängsgräs kan ingå i blandningen. Komplettera gärna med inslag av pluggplantor.