Trappor och ramper

Trappor och ramper ska utformas så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert. Vid viktiga målpunkter som terminaler och större busshållplatser bör nivåskillnader större än ett våningsplan överbryggas med hiss. Bra belysning, ledstänger, halk- och snubbelfri yta och kontrastmarkeringar underlättar för alla.

Läs det här först:

Trappor

Krav

Det ska vara minst 1,5 meter fri bredd på trappor.

Trappor ska ha minst 3 och högst 8 steg. Längre trappor avdelas med minst 1,3 meter långa vilplan. Det är bra med sittmöjlighet i avsats och ovanför en längre trappa.

Trappstegen ska vara av samma höjd och djup i hela trappan.

Vagnsstycken/sidostycken ska vara hårdgjorda för att förhindra att jordmassor kan rasa in i trappan eller att vegetation växer in i trappan.

Trappans översta och nedersta trappsteg samt överst och nederst i en avsats, ska kontrastmarkeras med vit färg. Markeringen ska finnas längs hela trappsteget, den ska vara minst 5 centimeter bred och vara placerad vid trappnosen.

Markeringen ska vara infräst och vara av pavextyp eller liknande. I trappor med väldigt långa trappsteg, så kallade åsnetrappor, ska varje trappstegskant markeras. I nya trappor av betong eller granit kan hela trappsteget vara i avvikande ljushet. Samtliga kontraster måste fungera vid alla väderlekar.

Trappor ska förses med ledstång på båda sidor och om trappan är bredare än 2,5 meter bör även ett mitträcke monteras.

Ledstången ska löpa 90 centimeter ovanför trappan längs med hela trappans längd. Ledstången ska ha en rundad avslutning och vara greppbar hela vägen, även vid infästningarna, samt gå förbi översta och nedersta stegframkanten med minst 30 centimeter.

En ledstång ska ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor.

Trappan ska belysas. Det är särskilt viktigt i slutet och början av trappan.

En nybyggd trappa ska kompletteras med en användbar ramp eller en hissanordning.  (ALM 2, §§ 7, 9 11, 12, 15. HIN 1 §§ 13, 16.)

Riktlinjer

Trappor bör vara rakt byggda.

För att trappan ska vara bekväm att gå i bör trappstegsdjupet vara 30 centimeter och trappstegshöjden 15 centimeter.

Ramper

Ramper ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig, även med flera vilplan kan nivåskillnaden bli arbetsam för en person i rullstol. (ALM 1, §§ 7, 9, 11, 15. HIN 1 §§ 12, 16.). För utformningskrav på hissar se Handbok för en tillgängligare utemiljö (pdf, 7,5 MB), avsnitt Hissar.

Krav

Rampens fria bredd ska vara minst 1,50 meter.

Lutningen på rampen får vara högst 1:20, helst ännu flackare.

Lutningen i sidled på rampen får vara högst 1:50.

Beläggningen i rampen ska vara hård, jämn och halkfri.

En ramp ska uppta högst 0,5 meter i höjdskillnad. Vid större höjdskillnad måste rampen delas upp i sektioner med vilplan mellan. Varje vilplan ska vara minst 2 meter långt.

Ramper ska i första hand vara raka men svängar kan accepteras vid vilplan. Om rampen måste svänga på grund av brant topografi eller begränsat område, se bild nedan, måste bredden på rampen vara minst 2 meter och vilplanet som ligger i vinkeln ska vara minst 2×2 meter. Ytan behövs för att en person i rullstol ska få ner hastigheten tillräckligt före svängen.

Början och slutet av rampen ska markeras genom avvikande ljushetskontrast i beläggning.

Ledstång ska finnas på både 90 och 70 centimeters höjd och om det finns höjdskillnader mot omgivningen ska ett avåkningsskydd, en kant, på minst 4 centimeter finnas.

Ramper ska vara väl belysta.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/147/2020/03/tb-trappor-och-ramper-ramp1skiss-1000x790-sbf.jpg
Trappa till vänster och ramp till höger med vilplan, ledstänger och avåkningsskydd
Trappa till vänster och ramp till höger med vilplan, ledstänger och avåkningsskydd
Trappa till vänster och ramp till höger med vilplan, ledstänger och avåkningsskydd