Ridvägar

Helsingborg vill erbjuda fina ridvägar i omväxlande miljöer. Vid projektering av ridvägar är det viktigt att tänka på att dessa ska fungera väl för ryttare och häst. Ridvägen ska också fungera tillsammans med andra trafikanter som bilister, cyklister och gående.

Krav

Läs det här först:

Det måste finnas en skiljeremsa mellan ridvägen och bil-, cykel- eller gångväg. Mellan ridväg och bilväg måste den vara minst 4 meter bred. Mellan ridväg och gång- eller cykelväg måste den vara minst 2 meter bred men om plats finns bör den vara 4 meter bred.

Ridvägen måste ansluta till omgivande mark så att det inte finns branta slänter intill ridvägen.

Riktlinjer

Ridvägar bör vara minst 2,2 meter breda.

Ridvägen bör utformas så att den följer landskapet och att de är varierande, med delar som är raka och delar som är mer slingrande. De får dock inte vara så slingrande att den medför att man bara kan rida mycket sakta.

Förslag på överbyggnad: