Gångvägar

Gångbanor och övergångsställen i Helsingborg ska vara trivsamma och trygga att använda. De ska vara trafiksäkra och tillgängliga. För att lyckas med detta ställs höga krav på utformning, materialval och belysning.

Typritningar för gångpassager och övergångsställen finns i avsnittet Typritningar.

Män på gångbana i Helsingborg. (foto: webbredaktionen)
Män på gångbana i Helsingborg. (foto: webbredaktionen)

Krav

Läs det här först:

Vid planering och projektering av gångbanor och övergångsställen ska alltid trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas, för diskussion om placering och eventuell hastighetssäkring.

Gångbana längs huvudgator och uppsamlingsgator ska byggas genomgående där de korsar gator av lägre dignitet.

Vid genomgående gång- eller cykelbana ska passagen vara upphöjd med genomgående material på gång- respektive cykelbana och inte ha några genomgående kantstensradier.

Huvudgångstråk som korsar en bilväg eller andra viktiga korsningspunkter för gående ska utformas så att hastigheten säkras till max 30 km/tim. Det kan till exempel uppnås genom upphöjda passager eller kraftig avsmalning av gatan.

Gångbanor ska förses med jämn och bländfri belysning, bänkar och papperskorgar. Det är extra viktigt vid övergångsställen och passager. För krav och riktlinjer för utrustning, se Handbok för en tillgängligare utemiljö (pdf, 7,5 MB) samt avsnittet Utrustning.

En fristående gångbana ska vara minst 2 meter bred för att kunna skötas maskinellt.

Ska träd, buskar och häckar anläggas intill gångvägar ska du tänka på trygghetspaketen. Längs gångvägar ska buskar och häckar vara så låga att man kan se över dem.

Betong- och naturstensplattor ska spännas in mot intilliggande planteringsytor med till exempel kantsten eller storgatsten.

Om kantsten inte används ska en stödremsa anläggas. Den ska vara 0,15 meter bred och av samkross i fraktion 0-16 millimeter.

Riktlinjer

Sträva efter att använda enhetligt material på gångbanor längs samma gata, eller i samma område

Klinkerplattor är ett Helsingborgsspecifikt material som framförallt har använts i äldre delar av staden. Dessa kan av kulturhistoriska skäl användas men eftersom de blir hala ska de användas sparsamt. Klinkerplattor uppfyller inte krav för god tillgänglighet.

Gångvägar som passerar torg och öppna platser bör förses med ledstråk, se Handbok för en tillgängligare utemiljö.