Busshållplatser

Region Skåne och Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Helsingborgs stad ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och byggnation av busshållplatser.

Det finns principskisser som har tagits fram för att hållplatserna skall vara tillgängliga och stämma överens med varandra. Utformningen kan dock skilja sig något beroende på vilken slags trafik som ska använda hållplatsen. Du bör därför kontakta trafikenheten inför en ny- eller ombyggnation.

Krav

Läs det här först:

Kontakta alltid trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen inför en ny- eller ombyggnation.

El ska alltid anslutas till busshållplats med väderskydd. Behov av fiber och konstant elmatning till biljettmaskin och realtidsskyltning diskuteras med trafikenheten.

Förstärkningsåtgärder måste beaktas vid busshållplatser. Exempel på förstärkningsåtgärder är cementstabiliserad asfalt, nätarmering eller anpassad beläggning som till exempel polymermodifierat bindlager och slitlager.

Brunnar ska inte förekomma i hela den förstärkta ytan i körbanan. Linjeavvattning (som produktnamnet Aco Drain) får inte förekomma vid hållplatsläget.

Plattformshöjden ska vara 17 centimeter över gatans höjd.

Det ska finnas övergångställen eller gångpassager med nedsänkt kantsten i nära anslutning till hållplatsen, för att det ska vara möjligt att korsa vägbanan med rullstol.

För att uppnå tillräcklig kontrast ska supervita plattor användas där det enligt hållplatshandboken anges vita plattor. Svarta plattor ska användas där det anges antracitgrå.

Hållplatsstolpen ska vara placerad i hårdgjord yta med minst en plattbredd (350 millimeter) runt stolpen. Om det finns väderskydd ska skylten fästas på väderskyddet.

Soffa med rygg och armstöd ska finnas vid busshållplatser med väderskydd, se information i kapitlet utrustning under park och gatumiljö. Vid hållplatser utan väderskydd ska detta samrådas med trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Papperskorg ska finnas vid busshållplats och ska vara placerad i hårdgjord yta. Den får inte sitta fast på väderskyddet. Cykelställ ska vara av den typ där ram kan låsas fast. För vidare information, se avsnittet Utrustning – Park- och gatumiljö.

Riktlinjer

Plattformslängden på hållplatsen bör vara minst 18 meter.

När en hållplats inte längre används bör den rivas. Kontakta trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen för beslut. Vid rivning ska väderskydd, plattläggning, kantsten och dylikt tas bort och platsen anpassas till omgivande ytor.