Cykelvägar

Genom att bygga cykelvägar med god standard, där framkomligheten och bekvämligheten är hög, blir cykeln ett attraktivt alternativ till bilen och vi får fler att cykla. Det innebär bland annat att vi ska bygga prioriterade, gena förbindelser som är trafiksäkra och upplevs som trygga.

Krav

Läs det här först:

Kontakta alltid trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen inför en ny- eller ombyggnation.

Cykelnätet ska generellt vara belagt med asfalt. Vid eventuella avsteg ska säkerheten och komforten för cyklisterna vara god.

Cykelbana längs huvudgator och uppsamlingsgator ska byggas genomgående där de korsar gator av lägre dignitet.

Vid genomgående gång- eller cykelbana ska passagen vara upphöjd med genomgående material på gång- respektive cykelbana och inte ha några genomgående kantstensradier.

Huvudcykelstråk som passerar tvärs över en bilväg ska utformas som cykelöverfart, vilket innebär att fordonen på bilvägen har väjningsplikt.

Skiljeremsa ska finnas mot gata för ökad trygghet, för att möjliggöra placering av skyltar samt skapa yta för snöupplag. Generellt bör den vara 1,0 meter. Vid trånga sektioner kan den dock minskas till 0,8 meter. Måttet kan i undantagsfall minskas till 0,5 meter om inte uppställning för fordon är tillåten.

På en separerad gång- och cykelbana med ensidigt fall ska cykelbanan ligga på den lägre delen, det vill säga vattnet ska avvattnas från gångytan mot cykelytan.

Utanför cykelbana ska sidoområdet vara fritt från hinder minst 0,4 meter utanför cykelbanans ytterkant, men helst 0,6 meter. I riktlinjerna för cykelnätets utformning finns mer information.

Betong- och naturstensplattor ska spännas in mot intilliggande planteringsytor med till exempel kantsten eller storgatsten.

Om kantsten inte används ska en stödremsa anläggas. Den ska vara 0,15 meter bred och av samkross i fraktion 0-16 millimeter.

En cykelbana ska alltid skyltas upp, förutom då det ändå tydligt framgår att det är en cykelbana.

När pollare används på cykelbana ska de vara överkörningsbara för driftsfordon.

För placering av vegetation intill cykelvägar, se avsnittet Vegetation.

Riktlinjer

En dubbelriktad cykelväg bör vara minst 3 meter bred.

Cykelvägar bör i möjligaste mån vara fria från alla typer av hinder, som till exempel grindar, nivåskillnader eller kanter.

För att skapa trygga gång- och cykelvägar bör dessa separeras från varandra. Där separering finns ska skyltning följa separering.

Där det är mycket gång- och cykeltrafik bör det vara olika material på gång- och cykelbanan.

Gång- och cykelbana bör vara i samma nivå på grund av olycksrisken.

Intill asfalterade cykelvägar bör det inte finnas grusytor.