Tunnlar, broar och kajer

För att trafiken ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt är tunnlar och broar viktiga. Det ställs stora krav på utformningen av dessa, både för att de ska upplevas trygga och säkra men också för att de ska vara långsiktig hållbara.

Helsingborgs stad anlitar konsulter för att konstruera broar, tunnlar och kajer. Nedan finner du specifika krav för Helsingborgs stad.

Krav

Läs det här först:

Vid projektering ska dimensionering ske utifrån en teknisk livslängd på 100 år.

Vid om-, till- och nybyggnad samt renovering av konstbyggnader ska Helsingborg stads projektledare se till att relationshandlingar tas fram och läggs in i BaTMan, Trafikverkets Bridge and Tunnel Management. Detta gäller även trappor och stödmurar i anslutning till konstbyggnader.

Kantbalkar, vingmurar och andra ytor på broar och tunnlar som utsätts för vatten och saltstänk, ska skyddsimpregneras mot inträngning av klorider och vatten enligt AMA-kod LF.

På broar får inte spikad kantsten användas.

Gång- och cykeltunnlar ska göras tillräckligt breda för att upplevas som trygga att vistas i. Bredden i tunneln ska vara minst 6,0 meter bred. Belysningen ska vara jämn och armaturer slagtåliga. Utanför tunneln ska det finnas belysning och växtlighet ska inte skymma belysning och ingång. Alternativa flyktvägar som till exempel trappor precis utanför tunneln ska etableras där det är ändamålsenligt.

Om beklädnadskasetter används, som emaljplaneler, ska dessa kunna tas bort för att möjliggöra inspektion av betongkonstruktionen.

Det ska finnas en skiljelinje mellan gång- och cykelyta.

Tunnel under Mellersta Stenbocksgatan med beklädnad av kassetter i emalj.
Tunnel under Mellersta Stenbocksgatan med beklädnad av kassetter i emalj. Emalj är ett porfritt material som underlättar klottersanering. Med rätt ljussättning i tunneln och på ytor utanför tunnelmynning ökar vi också upplevelsen av trygghet.

Riktlinje

Obehandlad betong i tunnlar kan upplevas som otryggt och an därför antingen målas eller täckas med emaljkassetter eller liknande, om inte den obehandlade betongen är en del av ett helhetligt utsmyckningskoncept. Då måste speciell hänsyn tas till vilka konsekvenser detta får för tryggheten och komplettera med andra åtgärder som till exempel belysning eller annan utsmyckning.