Bullerskydd

Buller från trafik är en växande miljö- och folkhälsofråga. När ett bullerskydd ska anläggas är den primära uppgiften att dämpa buller. Avstånd från källan och dimensionerna på skyddet är de viktigaste parametrarna att beakta.

Valet av bullerskyddets utformning behöver vägas mot andra krav som estetik och gestaltning, investeringskostnader, att skyddet ska gå att underhålla under hela dess livslängd, eventuell påverkan på trygghetsfrågor, påverkan på kulturmiljö etcetera.

Utgångspunkten är alltid att ta fasta på vad som kommit fram i bullerutredningen samt att se till den aktuella platsens förutsättningar. Hur buller sprids och reflekteras är komplicerat och även till synes mindre avvikelser från utformning kan ofta kräva en reviderad, fördjupad eller kompletterande bullerutredning.

Ett bullerskydd kan konstrueras på många olika sätt. Jordvallar kan vara ett kostnadseffektivt alternativ där det finns tillgång till jordmassor, men de tar stor yta i anspråk. Plank och murar är utrymmessnåla. En klassisk murverkskonstruktion ger bra skydd mot buller men riskerar också att reflektera ljudet. Gabion är en mur med inbyggd dämpning som kräver väldigt lite underhåll och som kan kombineras med växtlighet. Ibland kan en kombination av olika konstruktioner och material ge den bästa totallösningen.

Bullerskydd innebär ofta en stor visuell miljöpåverkan. Därför är gestaltningen av bullerskyddet på den aktuella platsen viktig. Tänk på möjligheten att bullerskyddet kan tillföra platsen något ytterligare av funktion eller positivt uttryck.

För gestaltning av bullerskydd, se Stadsmiljöprogrammet.

Krav

Läs det här först:

Bullerskyddet ska placeras så nära bullerkällan som möjligt utan att utgöra en fara i trafikmiljön.

Bullerskyddet ska vara långsiktigt hållbart. Dess tekniska livslängd ska vara minst 40 år.

Bullerskärm ska utformas så att den inte bländar trafikanterna, speciellt när solen står lågt kan detta vara en olycksrisk.

Den bullerutsatta sidan av skärmen (mot trafiken) ska vara utformad så att den inte inbjuder till att klättra på. Det får inte finnas några utstickande detaljer som bultar, fästanordningar eller liknande som kan orsaka skada på människor vid en eventuell trafikolycka.

Om bullerskärm är placerad intill väg eller vägräcke ska ytan mot vägen vara asfalterad eller hårdgöras med grus. Detta ska stämmas av med drift- och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i varje enskilt projekt.

Alla delar av bullerskärmar ska vara lätta att underhålla och att byta ut. Det gäller för såväl den tekniska konstruktionen som tillgänglighet för underhållsarbetet.

För att kunna sköta underhållet av bullerskydd  behövs ett tillgänglighet utrymme för arbetet under hela skyddets livslängd. 3 meter från skärmen behöver det vara fri framkomlighet för skötselpersonal och maskiner. Kontakta alltid drift och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen för att diskutera den specifika platsen. Vägbanan inräknas i denna yta.

Bullerskärmar ska vara lätta att klottersanera. För att motverka klotter, undvik stora, jämna ytor på trä- och betongkonstruktioner.

Bullerskämrar ska klotterskyddas. Klotterskydd ska vara ett offerskydd (av vax), som tas bort (offras) varje gång vid klottersanering och därefter påförs på nytt. För klotterskydd av betongkonstruktioner se avsnittet Konstbyggnader och toaletter. Gabioner och genomsiktliga skärmar behöver inte klotterskyddas.

Vegetation ska inte placeras så att den skadar bullerskyddet.

Alla bullerskydds placering, mått och dimensioner ska tydligt rapporteras i de digitala relationsritningarna till ansvariga på enheten Kart och mät på stadsbyggnadsförvaltningen.

Riktlinjer

Använd VGU, Krav för vägars och gators utformning från Trafikverket/SKL som stöd vid utformning av bullerskydd. I VGU finns också andra råd och anvisningar, till exempel krav för sikt med mera.

Samråd med trafikenheten som är samordnare för stadens bulleråtgärder innan du planerar eller projekterar ett bullerskydd.

Vid val av genomsiktliga skärmar, beakta transparens, UV-beständighet, infästning, repnings- och slagtålighet. Genomsiktliga skärmar av rent glas är inte lämpliga att använda då de lätt går sönder av stenskott och skadegörelse.

Alla genomsiktliga skärmar innebär skaderisk för fåglar. Om genomsiktliga skärmar används bör icke-reflekterande glas och/eller glas med mönster väljas. För mer vägledning, se Trafikverkets information ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar” (pdf).

Tänk på att jordvallar sjunker ihop under årens lopp, 25 % är inte ovanligt, när du utformar bullervallar. Vallen kan därför behöva kompletteras med mer fyllmassor eller plank/mur i framtiden. Det kan finnas anledning att redan vid nyanläggning överväga en överdimensionering av vallen.

Välj att plantera eventuella träd och buskar på de delar av vallen som beräknas att minst beröras vid en eventuell framtida komplettering med jord eller plank/mur. Till exempel kan det vara en fördel att undvika att plantera träd på släntkrönet och istället välja den släntsida där det är mest troligt att de kan stå kvar orörda.

En dokumenterad beskrivning/plan för skötsel underhåll av bullerskyddet bör upprättas i samband med entreprenaden.