Dagvattenanläggningar

För att en dagvattenanläggning ska bli ett positivt tillskott i vår vardag krävs en del eftertanke vid planering och utformning.

Det är viktigt hur dagvattenanläggningar utformas. En genomtänkt utformning av en dagvattenanläggning både fördröjer och renar vattnet. Den ger förutsättningar för en god skötsel så att anläggningen kan fungera tillfredsställande under lång tid. En bra planerad dagvattenanläggning kan samtidigt bidra till ett ökat djur- och växtliv i närområdet och i anläggningen, samt bli en naturlig plats för rekreation och positiva naturupplevelser.

Två närbelägna dagvattenanläggningar i Fleninge.
På bilderna ovan ses två närbelägna dagvattenanläggningar i Fleninge. Båda har en fördröjande funktion. Den högra har en utformning som med sina flacka och naturligt utformade slänter, varierande vattenstånd och uppvuxna vegetation gynnar fler funktioner. En mångfunktionell dagvattenanläggning ger ett rikare växt- och djurliv, bättre rening av vattnet och goda möjligheter till rekreation.

Krav

Läs det här först:

För att säkerställa att dagvattenanläggningar blir så mångfunktionella som möjligt, ska flera kompetenser inom stadsbyggnadsförvaltningen knytas till projekteringsprocessen. I dagvattenplanen (avsnittet Ansvar och samverkan inom staden och NSVA) framgår hur detta ska göras.

Vid projektering är det viktigt att klargöra ansvarsfördelning av framtida drift- och underhåll mellan NSVA och stadsbyggnadsförvaltningen. Ansvarsfördelningen kan vara specifik för platsen, men generellt gäller följande:

  • NSVA ansvarar för drift- och underhåll upp till högvattenytan.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift- och underhåll över nivån för högvatten.

Det ska finnas livboj vid en dagvattendamm. Hur många beror på hur stor dammen är och bestäms med Helsingborgs stads projektledare.

Riktlinjer

Eftersom träd, buskar, utrustning med mera ska skötas av stadsbyggnadsförvaltningen bör dessa placeras ovanför högsta högvatten.