Avvattning

Här behandlar vi avvattning av gator, gång- och cykelbanor på stadens mark.

Krav

Läs det här först:

Dagvatten får inte avledas till en annan fastighet.

Vid om- och nybyggnad ska funktionskontroll utföras på befintliga rännstensbrunnar inom entreprenadområdet.

I vägmiljö ska teleskopiska, självlåsande betäckningar användas.

Flytande eller tvådelade däxlar ska inte användas.

Vid förskjutning av betäckning i sida på dagvattenbrunn får inte det fria utrymmet ner i brunnen vara mindre än 250 millimeter i diameter. Detta för att det ska gå att få ner en slamsugningsslang.

För att klara belastning av skötsel- och transportfordon måste all linjeavvattning klara tung trafik.

Rännor för linjeavvattning ska läggas rakt eller i räta vinklar. Om de kapas för att skapa kurvor blir hållfastheten och hållbarheten sämre.

Brunnar ska undvikas i hela den förstärkta ytan i körbanan vid busshållplatser. Linjeavvattning får inte förkomma vid hållplatsläget.

På en separerad gång- och cykelbana med ensidigt fall ska cykelbanan ligga på den lägre delen, det vill säga vattnet ska avvattnas från gångytan mot cykelvägen.

Gräsbeklädda diken är bra men diken med makadam i ytan får inte förekomma. De växer igen och är mycket svåra att sköta. Risken för maskinskador och att sten slungas iväg är stor, vilket kan skada människor och material. Om ett makadamdike ska anläggas måste det besås med gräs, som ska slaghackas regelbundet.

Riktlinjer

Brunnar ska undvikas vid övergångsställen.

Fasta betäckningar ska användas i ytor som inte är asfalterade, till exempel ytor av plattor, betongmarksten, natursten, grus eller i grönytor.

Linjeavvattning bör undvikas där det förekommer tung trafik, där är brunnar att föredra. Rännan utsätts för hårt slitage och knäcks lätt vid hård belastning. Den är svår och kostsam att rengöra och gatan kan behöva stängas av eller arbetet utföras nattetid.

Stadsbyggnadsförvaltningen är öppna för alternativa lösningar för avvattning av hårdgjorda ytor, som infiltration till växtbäddar. Då det saknas erfarenheter av dessa i Helsingborg ser vi positiv på framtida testförsök.