Vägmärken

Väghållaren är den som ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken. Helsingborg stad är väghållare för det kommunala vägnätet i Helsingborgs kommun. Övriga vägar i kommunen är antingen statliga (Trafikverket) eller enskilda (vägsamfällighet).

För vissa vägmärken krävs formella myndighetsbeslut genom lokala trafikföreskrifter (LTF). Handläggningstiden för en ny LTF kan ibland vara flera veckor. Kontakta därför alltid trafikenheten (trafikenheten@helsingborg.se) på stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan du ska sätta upp nya vägmärken.

I Trafikförordningens kapitel 10 framgår vilka vägmärken som kräver en LTF.

För placering av vägmärken, se Trafikverkets dokument Vägar och gators utformning – vägmärken del 1 samt del 2.

Krav

Läs det här först:

Vägmärken ska alltid sättas upp samma dag som föreskriften träder i kraft. Om uppsättningsdatum ändras måste du meddela detta till trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen så att datumet kan ändras i föreskriften.

Tilläggstavlor ska ha samma bredd som huvudskylten.

Blå/vit stolpreflex ska sättas på stolprör för vägmärke B3 (övergångsställe) och för vägmärke D2 vid gångpassage utan målat övergångsställe. I övrigt ska stolpreflex användas där det bedöms finnas behov av en extra utmärkning.

Bågskyltar i gångytor ska förses med en tvärslå placerad 0,10-0,35 meter över markytan för att kunna upptäckas med en teknikkäpp.

Riktlinjer

Montage bör utföras med enkelstolpe. Används flera stolpar ska stolparna ge efter vid påkörning, det vill säga vara eftergivliga.