Lekplatser

Det finns en rad saker att tänka på när du ska utforma och bygga en ny lekplats. Lekplatsen ska stimulera barns behov av lek och rörelse samtidigt som de ska vara säkra, trygga och tillgängliga för alla.

Det är viktigt att barns behov av lek och rörelse finns med från gestaltning till genomförande när en ny lekplats tas fram. Den välplanerade och välutrustade lekplatsen stimulerar fantasin och inbjuder till lek för alla och är mycket mer än bara ett antal lekredskap. I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och för enskild lek, och platser för både rollek och rörelselek. Vid planeringen av lekplatser ska de så långt som möjligt göras tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder.

Inspireras gärna av SKL:s publikation ”Mer åt fler på lekplatsen” (pdf).

I Helsingborg arbetar vi med olika kategorier av lekplatser: närlekplats, områdeslekplats och utflyktslekplats. Inför gestaltningen av När du ska projektera en ny lekplats, ska du kontakta lekplatsansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för att avgöra lekplatskategori och hur den nya lekplatsen förhåller sig till närliggande lekplatser.

Vi ser gärna att lekplatsen och den ordnade leken placeras i närhet till natur. Nivåskillnader i terrängen och tillgång till löst material (så som stenar, stockar, löv och pinnar) stimulerar den fria och kreativa leken vilket ökar lekvärdet på platsen.

En genomtänkt placering av redskap och utrustning kan stimulera barns fantasi och rörelse samtidigt som risk för olyckor undviks.

Krav

Läs det här först:

När du ska projektera en ny lekplats ska du kontakt lekplatsansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Du ska alltid ta hänsyn till trygghetsaspekten när lekplatsen utformas, insynen ska vara god.

Det ska finnas god belysning vid lekplatsen.

Lekredskapens säkerhetsyta ska framgå på ritningen.  Vid specialtillverkning av lekredskap ska en auktoriserad leksäkerhetsbesiktningsman anlitas.

Strid sand ska uppfylla kraven enligt EN 1176-1177. Vattenavrinning från sandytorna, både strid sand och bakbar sand ska säkerställas, t ex genom en dränering.

Sandlådesarg ska användas runt sandlådor. Exempel finns i avsnittet Typritningar.

Det ska alltid finnas sittplats och bord på lekplatsen, se vidare avsnittet Utrustning/Park och gatumiljö. På lekplatser kan utrustningen få vara platsspecifik.

Det ska alltid finnas papperskorgar på lekplatsen. De ska helst placeras i hårdgjord yta.

Rutschkanor ska inte placeras i riktning mot söder, då de riskerar att bli allt för varma.

För att kunna byta sand på lekplatsen ska transportväg för arbetsfordon anläggas. Vägen ska placeras så att kranbil når sandlådan. Den ska vara minst 2,8 meter bred och överbyggnaden ska vara anpassad för detta.

Gångvägarna ska vara utformade så att de är tillgängliga för alla. Gångytorna ska kunna skötas maskinellt. Undvik smala passager eller skarpa hörn. Minsta mått för att kunna ogräsrensa grusgångarna med maskin är 2,0 meter.

Det ska finnas en kant som skiljer materialen åt mellan sandytor och övriga ytor samt mellan grusytor och planteringsyta.

Nyanlagda busk- och perennplanteringar ska förses med inspringningsskydd. Häckplanteringar skyddas genom att förses med nätstaket i mitten av planteringsytan, med häckplantor satta i förband på ömse sidor staketet.

Riktlinjer

Sträva efter att placera gungställningar så att risk för inspringning minimeras. Vid behov kan inspringningsskydd användas.

Ett släpp i kantavgränsningen runt lekytor med sand bör övervägas för att öka tillgängligheten. Platsen och materialval på omkringliggande ytor avgör var och om öppningen ska finnas.

Sträva efter att skapa sammanhängande ytor som inte är för små eller för smala, som lekytor, gräsytor och planteringsytor. Tänk på barns rörelse mellan ytorna för att undvika onödigt hårt slitage i planteringsytorna, om de inte är avsedda för lek.

Gummibeläggningar bör användas med försiktighet. Gummibeläggning bör inte ha komplicerade mönster eftersom det blir svårt att återställa vid exempelvis sättningar och skador. Kornblandning av fler färger är bra då smuts och lagningar inte syns lika tydligt.

Lekredskap i gräsytor bör undvikas eftersom det blir svårare att sköta gräsytan, gräset slits mer samt för att lekredskapet håller sämre.

Undvik plantering av stora buskar i närheten av strid sand och bakbar sand samt gummiytor eftersom löv bildar humus. Detta försämrar fallunderlaget och grenar växer in i säkerhetsutrymmet runt lekredskapen. Träd som placeras i närheten bör vara av art som inte har små och lätt nedbrytbara blad. Exempel på bra trädval vid lekplatser kan vara ek, bok, lönn och platan. En vandrande skugga vid lekplatsen är en fördel.