Ritteknik

Här hittar du anvisningar inför arbete med inmätning och projektering, till exempel CAD-manual och kodlista.

CAD-manual

Ritningar och annat digitalt arbete ska följa den standard som anges i Helsingborgs stads CAD-manual (pdf, 178 kB).

Kodlista

Stadsbyggnadsförvaltningens kodlista (excel, 19 kB)ska användas vid inmätning vid projektering eller inför att relationsunderlag tas fram. Kodlistan innehåller även NSVA:s koder.

Höjd- och koordinatsystem

Det referenssystem du ska använda vid alla projekteringar för Helsingborgs stad är:

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Före år 2008/2009 använde Helsingborgs stad höjdsystemet ”Helsingborgs lokala”. Det innebär att ritningar som tagits fram tidigare än 2008/2009 är ritade i det höjdsystemet. Skillnaden mellan de två höjdsystemen är 0,150 meter.

Höjden + 1.000 i RH 2000 motsvarar + 1,150 i ”Helsingborgs lokala”.

Höjden + 1.000 i ”Helsingborgs lokala” motsvarar 0,850 i RH 2000.

Övriga ritningstekniska krav avseende modellfiler, layoutfiler och ritningsfiler framgår av Helsingborg stads CAD-manual (se ovan).

Ritningsnumrering

Helsingborgs stads projektledare förser externa projektörer med 5-siffrigt projektnummer.
Detta betyder att alla ritningsnummer i ett projekt ska börja med det.

I övrigt ska ritningarna numreras enligt följande:

:000

Översiktsplan

:100

Rivningsplan

:200

Markplaner, till exempel:

  • Utformningsplan
  • Gestaltningsplan
  • Planteringsplan
  • Trafikplan

:300

Profiler, till exempel:

  • Gatuprofil
  • VA-profil

:400

Normalsektioner, detaljer

:500

Ledningsplan, till exempel:

  • Kabel- och ledningsplan (FV, EL, OPTO, FJK, Tele, NG)
  • VA-plan

:600

Höjdplan, till exempel:

  • Höjdplan
  • Utsättningsplan

Ritningsnumreringen kan variera beroende på projektets art.