AMA- och AF-mallar

Helsingborgs stad har mallar för administrativa föreskrifter samt mängdförteckning som ska användas vid projektering för stadsbyggnadsförvaltningen. Mallarna följer AF AMA 12, AMA Anläggning 20 och AMA El 12.

Texten i mallarna visar:

  • text som ersätter text i AMA Anläggning 20 eller AMA-El 12.
  • text som är ett tillägg till text i AMA Anläggning 20 eller AMA-El 12.
  • text som utgår ur AMA Anläggning 20 eller AMA-El 12.

Krav

Projektören ska använda stadsbyggnadsförvaltningens mall för Administrativa Föreskrifter vid framtagning av Administrativa föreskrifter för entreprenad.

Följande mallar ska användas:

Du ska komplettera AF-mallen med de projektspecifika texter som krävs för att Administrativa föreskrifter ska bli komplett.

Projektören ska använda stadsbyggnadsförvaltningens och NSVA:s mall för mängdförteckning vid framtagning av mängdförteckning för entreprenad.

Följande mallar ska användas:

Mallarna tar bara upp de koder där Helsingborgs stad vill ta bort, ändra eller lägga till text till de krav och beskrivningar som finns i Anläggnings AMA 20 och El AMA 12. När du upprättar en mängdförteckning ska projektören skriva in övriga koder som ska ingå i entreprenaden.

I mängdförteckningen ska projektören ersätta, lägga till eller ta bort text på de koder som specificerats i mallarna. Om koden inte ingår i det aktuella projektet behöver den inte tas med i mängdförteckningen.

Som regel har det inte skrivits in någon föreskriftstext i AMA-nytt i mallen på grund av upphovsrätten. Därför ska projektören skriva in den text från senaste AMA-nytt som gäller för AMA Anläggning 13 och AMA EL 12 och som är tillämplig för projektet. I mängdförteckningen ska det senaste numret av AMA-nytt som har beaktats under projekteringen anges.

Mallen för garantiskötsel ska användas och anpassas till det befintliga objektet. Dokumentet ska bifogas förfrågningsunderlaget.