Miljö- och geoteknik

Inför all projektering som innebär grävning i mark ska det tas prover i jord och grundvatten, om det inte är uppenbart onödigt. Det är beställaren på stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att provtagningen utförs enligt de regler som gäller.

Fältarbete ska utföras av utbildad personal och enligt de rekommendationer som anges i SGF:s ”Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden” (SGF 2:2013) eller enligt likvärdig standard.

Geotekniska undersökningar ska utföras av en utbildad och namngiven fältgeotekniker som minst har gått SGF:s huvudkurs Fältgeoteknik del 2 och som utför provtagningen enligt SGF:s Fälthandbok Geoteknik (1:2013).

Naturvårdsverkets generella riktvärden ska användas med försiktighet. Vid föroreningar över riktvärdet för känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM), ska en fördjupad riskbedömning med platsspecifika riktvärden tas fram om planerad schaktvolym bedöms överstiga 500 kubikmeter.

Miljöteknik

Krav

Om det finns en risk för PAH-förorenad asfalt ska prover tas av asfaltytorna, 1 prov per cirka 1 500 kvadratmeter. Enskilda lager ska provtas separat. Om det rör sig om stora eller homogena ytor kan omfattningen ändras efter dialog med projektledaren. Analys av PAH16 ska utföras och prov ska beredas med kryomalning. Undersökning av bärlager som förorenats av PAH från asfalt ska helst utföras genom provgropsgrävning.

Vid markarbeten ska alltid markens kemiska status utredas. Om det förekommer utfyllnader ska djupet av fyllnadmassorna dokumenteras och om markarbetet sker i gaturummet ska fyllnadsmassornas kemiska status utredas.

Analys av PAH16, metallerna As, Ba, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, V och Hg ska alltid utföras. Om proverna tas på åkermark eller ett område där det förekommit fruktodling ska du även analysera parametrarna DDD, DDE samt DDT. Lukt och synintryck vid den eller de provtagningarna avgör sedan om även andra prover ska tas. Provtagningens omfattning och val av parametrar ska ske i samråd med projektledaren.

En historisk inventering av tidigare verksamheter ska alltid göras vid exploatering av områden, förutom när det är klart att ingen miljöfarlig verksamhet bedrivits i området. Inventeringen ska identifiera möjliga punktkällor, som undersöks vid efterföljande miljötekniska markundersökning om de påträffas. (Detta gäller inte arbeten som enbart utförs i gaturum.)

Om förorening påträffas ska den omgående anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunikationen med den tillsynsmyndighet som berörs.

Geoteknik och hydrogeologi

Krav

Geotekniska och hydrogeologiska undersökningar och utredningar ska utföras i den omfattning som behövs för att för att vara ett tillräckligt underlag för projektet. Innan fältundersökningarna görs ska ett undersökningsprogram tas fram i samråd med projektledaren.

Geotekniska undersökningar ska följa standarder och metodbeskrivningar enligt Eurokod 7 (SS EN 1997:2). Alla avsteg ska dokumenteras och presenteras i undersökningsrapporten.

Fältundersökningar ska utföras till det djup som är relevant för respektive konstruktion. Lera och fyllning ska i möjligaste mån avgränsas i djupled.

Vid miljöprovtagning av grundvattnet ska parametrarna temperatur, elektrisk konduktivitet, Redox-potential, halten löst syre samt pH mätas med utrustning som är rätt kalibrerad vid provtagningstillfället.

Alla punkter ska koordinat- och höjdbestämmas med GPS ansluten till RTK-nätverket eller annan metod med likvärdig noggrannhet. För koordinatsystem, se Allmän information inför projektering.

Om det finns en risk för att ett grundvattenrör kan vara en spridningsväg för föroreningar ska grundvattenröret avlägsnas och borrhålet fyllas med bentonit eller grout. Om risken är obetydlig avlägsnas grundvattenrörets övre meter och borrhålet avslutas med bentonit.

Borrhål ska återställas med grout vid hårdgjorda ytor och med bentonit på park- och naturytor.

Om det finns ytterligare behov av återställning av undersökningsytorna efter fältundersökningarna, ska du snarast meddela detta till projektledaren

Fält- och laboratorieundersökningar samt redovisning ska utföras enligt branschstandard SS EN 1997-2, (Eurocode 7). Undersökningarna kan se i mindre omfattning efter samråd med projektledaren.

Alla undersökningsresultat ska redovisas separat i en MUR (markundersökningsrapport).

Ett projekterings-PM som innehåller en beskrivning av undersökningen, använda parametrar samt tolkningar av undersökningsresultaten ska tas fram. Redovisningen ska ske enligt SS EN 1997-1.

Efter slutförd rapportering ska samtliga rapporter och samtlig borrhålsdata i Geosuite-format laddas ner på Branschens geotekniska arkiv.

Kvar för konstruktion av grundvattenrör

I samband med installation ska alla rör renspumpas. Omsättning av grundvattenröret ska ske max 24 timmar före provtagning. Provtagning får ske tidigast 7 dygn efter genomförd installation. Grundvattennivårör ska funktionstestas vid installation.

Mätning av grundvattennivån ska ske från den högsta punkten på rörets överkant. Vid varje undersökning bör mätningen ske i tre punkter:

  1. Observationsrör
  2. Grundvattennivårör
  3. Övrig fast brunnsinstallation

Vattenytor i öppna borrhål eller schakt får inte användas som underlag i en undersökning.

Användning av däckslar

  • På asfaltytor ska alltid körbar däcksel med lock av metall användas för grundvattenrör.
  • På klippta gräsytor ska låsbar däcksel med lock av metall användas.
  • I naturytor och gräsytor som slaghackas ska en varmförzinkad däcksel med jordankare användas som förses med ett hänglås med koden 1085.

Däckslar i mark med skruvar ska vara försedda med rostfri skruv.

Däcksel i hårdgjorda ytor fixeras med kallasfalt eller betong som falsas cirka 1 centimeter ovanför asfaltytan.

Körbar låsbar däcksel (gaturum och gräsytor)
Körbar låsbar däcksel (gaturum och gräsytor)
Varmförzinkad däcksel (naturytor)
Varmförzinkad däcksel (naturytor)
Gjutjärnsdäcksel (gaturum)
Gjutjärnsdäcksel (gaturum)

Riktlinjer för konstruktion av grundvattenrör

Om prover av metaller och kolväten (alifatiska och aromatiska samt PAH) ska utföras bör ett grundvattenrör för miljöprovtagning installeras. Detta ska ha ett slitsat filter om 0,3 millimeter, cirka 1 meter över till cirka 3 meter under förmodad grundvattenyta. Om prover av andra parametrar ska tas anpassas röret i samråd med projektledaren.

63 mm PEH-rör bör användas i rör som ska provtas. Undantagsvis kan 50 mm PEH installeras och orsaken ska dokumenteras i rapporten som följer undersökningen.

De rör där provtagning ska ske bör vara 65 millimeters PEH-rör. I undantagsfall kan du installera 50 millimeters PEH. Orsaken till detta ska dokumentera i undersökningsrapporten.